Usein kysytyt kysymykset

Yleistä palkanmaksusta

Mistä löydän palkkalaskelmani?

Palkkalaskelma toimitetaan palkansaajalle pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Ensisijaisesti palkkalaskelmat toimitetaan verkkopankkiin, mutta työnantajasta riippuen, palkkalaskelma voidaan toimittaa myös Netpostiin tai sähköpostiisi. Sähköisessä muodossa oleva palkkalaskelma on näkyvissä yleensä 2-3 päivää ennen palkanmaksua tai viimeistään palkanmaksupäivänä. Tietyissä tapauksissa palkkalaskelma on mahdollista myös saada paperisena laskelmana postin kautta kotiin. Voit tarkistaa asian esimieheltäsi.

Miten ilmoitan muuttuneista henkilötiedoistani?

Muuttuneet henkilötiedot (nimi, osoite, tilinumero) tulee ensisijaisesti päivittää sähköisesti HR-järjestelmään. Voit tarvittaessa pyytää apua esimieheltäsi. HR-järjestelmästä tiedot päivittyvät automaattisesti palkanlaskentajärjestelmään. Muussa tapauksessa voit ilmoittaa henkilötiedon muutoksesta online-asiakaspalvelun kautta.

En ole saanut palkkaa, tai epäilen, että palkanmaksussani on virhe

Mikäli et ole saanut palkkaa tai sinulla on kysyttävää palkan kertymisen perusteista, suosittelemme olemaan yhteydessä esimieheesi asian tarkistamiseksi. Esimiehesi ottaa tarvittaessa yhteyttä palkanlaskentaan.

Mitkä ovat palkanmaksupäiväni?

Palkanmaksupäivät määritetään työnantajakohtaisesti, minkä johdosta suosittelemme tiedustelemaan omaa palkanmaksupäivääsi esimieheltäsi.

Milloin lopputili maksetaan?

Yleisperiaate on, että lopputili maksetaan seuraavana palkansaajan varsinaisena palkanmaksupäivänä, sen jälkeen kun tieto työsuhteen päättymisestä ja lopputilin maksamiseen tarvittavat tiedot on toimitettu palkanlaskentaan.

Miten saan työkokemuslisän?

Yleisperiaate on, että ensimmäistä työkokemuslisää ei myönnetä automaattisesti, vaan sitä tulee hakea. Suosittelemme ottamaan yhteyttä esimieheesi oikean toimintatavan tarkistamiseksi.

Mitä tarkoittaa poissaolonpidätys palkkalaskelmassani?

Poissaolonpidätys palkkalaskelmassa voi johtua esimerkiksi palkattomasta poissaolosta tai osapalkallisesta sairauslomasta. Pidätys voidaan myös tehdä jälkikäteen seuraavassa palkanmaksussa. Tämä johtuu siitä, että ilmoitus tai hyväksyntä poissaolosta on myöhästynyt kyseisen palkanmaksupäivän aikataulusta.

Vuosilomaan liittyvät kysymykset

Kuinka paljon minulle on kertynyt vuosilomia?

Vuosiloman pituus määritellään palvelussuhteen keston, työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan pituuden sekä täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän perusteella.

Vuosiloman määräytyminen perustuu aina noudatettavaan työehtosopimukseen.

Jos käytössä on HR-järjestelmä, oman vuosiloma-oikeuden voi useimmissa tapauksissa tarkistaa kirjautumalla ko. järjestelmään sen jälkeen, kun lomaoikeudet on lasketettu.

Mitä eroa on vuosiloma-ajan palkalla, lomarahalla ja lomakorvauksella?

Lomapalkka

Lomapalkalla tarkoitetaan vuosilomapalkkaa. Lomapalkka on palkkaa, jonka saat siltä ajalta kun olet vuosilomalla.

Lomaraha
Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen. Vakituisille työntekijöille sekä pitkäaikaisille määräaikaisille työntekijöille lomaraha maksetaan yleisesti kerran vuodessa työnantajan määrittelemänä kuukautena tai työsuhteen päättyessä. Lyhytaikaisille määräaikaisille työntekijöille, joille kertyy vuosilomaoikeutta, lomaraha maksetaan työsuhteen päätyttyä.

Lomarahan määräytyminen
Esimerkki KVTES:sin mukaan:
Lomaraha maksetaan aina heinäkuun varsinaisen palkan perusteella. Lomarahan laskentakaava: Lomaraha = heinäkuun palkka*lomataulukon prosentti* lomanmääräytymiskuukaudet. Tarkemmat tiedot löydät KVTES:stä.
Mikäli palvelussuhde on päättynyt ennen heinäkuun palkanmaksuajankohtaa, lomaraha lasketaan palvelussuhteen päättymistä edeltävän täyden kalenterikuukauden varsinaisesta kuukausipalkasta. Jos heinäkuulta ei ole maksettu varsinaista kuukausipalkkaa tai tällaista kuukautta ei ole, lasketaan se siitä kuukausipalkasta, jonka viranhaltija/työntekijä olisi mainitun kuukauden palvelussuhteessa ollessaan ansainnut.

Lomakorvaus
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän työsuhteen päättymispäivään mennessä ei ole saanut vuosilomaa tai lomakorvausta. Työntekijä ei siis pidä vuosilomaa vapaana, vaan hänelle korvataan ansaittu vuosiloma rahana. Esimerkki KVTES:sin laskentakaavan mukaan: Kuukausipalkka jaetaan luvulla 20,83 ja kerrotaan korvattavien lomapäivien määrällä.

Mitä tarkoittaa lomapalkanoikaisu?

Lomapalkanoikaisu on tullut voimaan vuosilomalakiin 2014 vuonna. Lomapalkanoikaisua voidaan tehdä vuosiloma-ajan palkasta, mikäli työntekijän säännöllinen työaika ja vastaavasti palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) aikana. Päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaitun vuosilomapalkan perusteena oleva kuukausipalkka määräytyy kertomalla lomallelähtöhetken täysi varsinainen kuukausipalkka lomanmääräytymisvuoden keskimääräisellä työaikaprosentilla. Tämän takia vuosiloma-ajan palkka voi olla prosentuaalisesti eri kuin tämän hetkisen työaikaprosentin mukainen palkka. Lomapalkanoikaisu voi näkyä palkkalaskelmallasi vähennyksenä tai lisäyksenä.

Verokorttiasiat

Minne toimitan verokorttini?

Verokortin voi toimittaa sähköisesti online-asiakaspalvelussa. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta toimittaa verokorttia sähköisessä muodossa, löydät toimipisteiden osoitetiedot osoitteesta https://www.sarastia.fi/yhteystiedot/#toimistot.

Miksi palkastani on pidätetty 60 % veroa?

Palkasta pidätetään veroa 60 %, mikäli verokorttia ei ole toimitettu palkanlaskentaan kyseisen palkanmaksupäivän viimeiseen aineistopäivään mennessä eikä palkanlaskenta ole saanut verokorttitietoja suoraan Verottajalta sähköisesti.

Voinko nostaa veroprosenttiani?

Voit nostaa veroprosenttiasi ilmoittamalla nostosta online-asiakaspalvelussa lomakkeella Verokorttiasiat. Huomioithan, että veroprosentin nosto ei automaattisesti nosta tulorajaasi. Mikäli haluat nostaa tulorajaasi, tulee sinun toimittaa muutosverokortti palkanlaskentaan. Uuden verokortin voit tilata Verohallinnosta.

Siirtyykö muutosverokortin tieto suoraan verohallinnolta Sarastialle? Tuleeko minun toimittaa muutosverokortti Sarastialle? Miten voin toimittaa muutosverokortin Sarastialle?

Muutosverokortin tiedot eivät siirry automaattisesti verohallinnolta Sarastian palkanlaskentaan. Työntekijän tulee toimittaa aina muutosverokortti tai kopio siitä Sarastian palkanlaskentaan, joko sähköisesti Sarastian Online asiakaspalvelun kautta osoitteessa asiakaspalvelu.sarastia.fi tai postitse Sarastian toimipisteeseen. Toimipisteiden tarkemmat yhteystiedot löydät osoitteesta www.sarastia.fi kohdasta yhteystiedot.

Ylittyykö tulorajani tammikuussa?

Tuloraja nollautuu vuoden vaihteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että verokorttisi ansiokertymä nollautuu tammikuun ensimmäinen päivä ja alkaa kertymään jälleen nollasta.

Mikä verokortti on voimassa tammikuussa? Alkuperäinen vain joulukuun muutosverokortti?

Tammikuussa on voimassa automaattisesti viimeisin vuoden 2020 verokorttisi, joko alkuperäinen tai muutosverokortti, joka on toimitettu Sarastian palkanlaskentaan. Voit hankkia vuodelle 2021 uuden muutosverokortin jo tammikuussa verohallinnolta.

Siirtyvätkö minun uudet verokorttitiedot suoraa verohallinnolta Sarastialle?

Sarastia noutaa Verohallinnosta ennakonpidätystiedot sähköisesti. Tiedot haetaan 4.1.2021 niiden työntekijöiden osalta, joiden työsuhde/virkasuhde/toimeksiantosuhde on voimassa 1.1.2021.

Miten voin korottaa veroprosenttiani?

Mikäli haluat korottaa veroprosenttiasi, voit tehdä asiasta palvelupyynnön Sarastian Online asiakaspalvelun kautta osoitteessa asiakaspalvelu.sarastia.fi, yliviivaamalla verokortistasi vanhan veroprosentin ja kirjoittamalla viereen uuden ja toimittamlalla tämän verokortin Sarastian toimipisteeseen. Voit korottaa veroprosenttiasi myös puhelimitse. Huomioithan sen, ettei veroprosentin nostaminen nosta tulorajaa. Mikäli haluat nostaa tulorajaasi, sinun tulee hankkia verohallinnolta muutosverokortti ja toimittaa se Sarastian palkanlaskentaan.

Laskunsaajat

Onko laskun eräpäivää mahdollista siirtää tai onko laskulleni mahdollista saada maksulykkäystä?

Laskun eräpäivää on mahdollista muuttaa, tai laskulle on mahdollista saada maksulykkäystä riippuen laskuttavan kunnan sopimusehdoista. Eräpäivän siirto- ja maksulykkäysasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä online-asiakaspalvelumme lomakkeella Kysy tai ilmoita laskuun liittyen.

Huomioithan, että maksuhuomautukselle eräpäivän siirron voi myöntää ainoastaan perintätoimisto, josta kyseinen huomautus on lähetetty. Perintätoimiston yhteystiedot löytyvät maksuhuomautuksesta.

Olen kadottanut alkuperäisen laskun, voinko saada kopion laskusta?

Laskukopion saat helposti tilattua online-asiakaspalvelusta, valitsemalla lomakkeen Pyydä laskukopio.

Sain maksukehotuksen ja olen mielestäni maksanut alkuperäisen laskun. / Sain maksukehotuksen, ja haluaisin tietää, mitä laskua kehotus koskee?

Voit jättää kysymyksen laskuusi liittyen online-asiakaspalvelussa, valitsemalla lomakkeen Kysy tai ilmoita laskuun liittyen. Täydentämällä yhteystietosi ja laskun tiedot, saat vastauksen kysymykseesi mahdollisimman pian.

Olen maksanut laskun kaksi kertaa, miten toimin? / Olen saanut pyynnön ilmoittaa tilinumeroni liikasuorituksen palauttamiseksi.

Voit ilmoittaa liikasuorituksestasi online-asiakaspalvelussa. Valitse lomake Tilinumeron ilmoittaminen suorituksen palautusta varten. Lomake vaatii tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla. Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit pyytää ohjeistusta puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Olen mielestäni saanut virheellisen laskun, miten minun tulisi toimia?

Laskuun liittyvissä epäselvyyksissä suosittelemme, että olet ensisijaisesti yhteydessä laskuttajaan, eli siihen kunnan tai kaupungin yksikköön, josta olet saanut laskun.

Postiosoitteeni on muuttunut, minne ilmoitan uuden osoitteeni?

Muuttuneet osoitetiedot tulee ensisijaisesti ilmoittaa kotikuntasi laskuttajalle.

Yleiset

Kirjautumisongelmat ja salasanan vaihto

Uuden salasanan tilaaminen onnistuu helposti online-asiakaspalvelussa, käyttämällä lomaketta Tilaa uusi salasana. Pyrimme nollaamaan salasanat saman päivän aikana palvelupyynnön saapumisesta.

Järjestelmät, joihin voit tilata uuden salasanan online-asiakaspalvelun kautta:

 • WebTallennus
 • Aditro Expense
 • InvoiceReady
 • Personec FK
 • Kymen SAP
 • Turku SAP

Sarastian Pilven/wäylän vaatimustason mukainen salasana?

Salasana ei saa sisältää omaa etu- tai sukunimeä tai sen osaa missään muodossa

 • Salasanan pituus on vähintään 10 merkkiä
 • Salasanan maksimipituus on 20 merkkiä
 • Salasanassa pitää olla merkkejä kaikista kolmesta luokasta (pienet kirjaimet, isotkirjaimet, numerot)
 • Seuraavien merkkien käyttöä salasanassa tulee välttää: å, ä, ö, Å, Ä, Ö, §, <, >, &
 • Salasanan enimmäisikä on 90 päivää
 • Salasanan vähimmäisikä on 1 päivä
 • Salasana ei saa olla sama kuin 5 edellistä salasanaa